Geodezja Żywiec, geodeta i usługi geodezyjne w Żywcu

Biuro Usług Geodezyjnych mgr inż. Maciej Pawluszkiewicz

Tel.: (033) 861 88 33,  kom: 604 808 754

 • Geodezja ŻywiecDokumentacja do zmiany w ewidencji gruntów - sporządzana jest w przypadkach, gdy występuje niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów z rzeczywistym stanem prawnym. Głównym dokumentem jest tu wykaz zmian gruntowych, który po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi podstawę do dokonania odpowiednich zmian.
 • Podziały nieruchomości - znajdują się w grupie najczęściej zlecanych prac geodezyjnych z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości. Przy podziałach nieruchomości niezabudowanych (przeznaczonych pod zabudowę) oferujemy pełny zakres prac geodezyjnych, związanych z procesem inwestycyjnym.
 • Wyrysy z ewidencji gruntów - mapy nieruchomości w postaci wyrysów z ewidencji gruntów stanowią, w myśl przepisów, podstawę czynności prawnych takich, jak wpisy do ksiąg wieczystych czy nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenia. Przy wykonywaniu tego rodzaju map nie ograniczamy się jedynie do automatycznego kopiowania danych z ewidencji gruntów, ale wykonujemy niezbędne analizy materiałów archiwalnych w celu stwierdzenia czy dane zawarte w ewidencji gruntów są zgodne ze stanem prawnym nieruchomości.
 • Rozgraniczenia nieruchomości - pojęcie to najczęściej jest kojarzone ze sporem granicznym, czy wątpliwościami dotyczącymi przebiegu granic nieruchomości. Tymczasem jest to przede wszystkim procedura mająca na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości według stanu prawnego. Skuteczność tego postępowania zapewnia na przyszłość nienaruszalność granic nieruchomości.

OFERTA

 • Podziały nieruchomości
 • Wyrysy z ewidencji gruntów
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Wznowienie punktów granicznych nieruchomości
 • Dokumentacja do zmiany w ewidencji gruntów
 • Ekspertyzy i analizy stanu prawnego nieruchomości
 • Mapy do celów projektowych
 • Powykonawcza inwentaryzacja urządzeń podziemnych i budynków
 • Tyczenie Budynkówów
 • Wznowienie punktów granicznych nieruchomości (także: wytyczenie punktów granicznych z ewidencji gruntów) - prace tego typu wykonuje się w sytuacji gdy granice nieruchomości zostały wcześniej ustalone według stanu prawnego ale punkty graniczne zostały usunięte, zniszczone lub przesunięte. W przypadku, gdy stan prawny granic nie został określony a istnieje potrzeba okazania w terenie granic nieruchomości (np. przed jej sprzedażą) istnieje możliwość wytyczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej wg danych z ewidencji gruntów.
 • Ekspertyzy i analizy stanu prawnego nieruchomości - wykonywane są w sytuacjach, gdy kluczem do regulacji stanu prawnego nieruchomości jest określenie rodzaju problemu, z jakim może spotkać się właściciel (lub przyszły właściciel) oraz wskazania rozwiązań jakie powinny być zastosowane. Pozwala to uniknąć w przyszłości niewłaściwych wyborów zarówno przy podejmowaniu decyzji o zakupie nieruchomości jak i przy regulacji jej stanu prawnego.